Benny Sharoni (photo Kevork Imizirian)

Benny Sharoni (photo Kevork Imizirian)