Elif Batuman by Beowulf Sheehan

Elif Batuman (photo Beowulf Sheehan)