Bobby-Previte-by Seth Rogovoy

Bobby Previte (photo Seth Rogovoy)